Arbeidsongevallen:

Een werknemer zzp’er of inleenkracht die letsel oploopt als gevolg van een ongeval op het werk kan daardoor schade lijden in de vorm van o.a. een terugval in inkomsten en  medische - en verzorgingskosten

Een deel van deze schade wordt vaak opgevangen door vergoedingen vanuit reeds bestaande loon - en sociale verzekeringen (Wlz Zvw Wmo etc.)
Voor de overige opgelopen schade kan de arbeidskracht -indien het recht daartoe een grondslag biedt- de werkgever en/of de opdrachtgever aansprakelijk stellen

Op de werkgever en opdrachtgever rust een verregaande zorgplicht voor wat betreft de veiligheid op de werkplek
Denk aan veilige machines materialen lokalen en een veilige bouwplaats
De zorgplicht van de werkgever brengt met zich mee dat deze de benodigde maatregelen treft en aanwijzingen geeft om zoveel als mogelijk te voorkomen dat de arbeidskracht schade lijdt
Daarbij dient de werkgever er rekening mee te houden dat het dagelijks uitvoeren van dezelfde taken er toe kan leiden dat de werknemer niet steeds de vereiste voorzichtigheid in acht neemt

Ook letsel opgelopen als gevolg van een verkeersongeval tijdens werktijd of schade veroorzaakt door een naaste collega kan tot schadeplichtigheid van de werkgever en/of de opdrachtgever leiden

De meeste bedrijven zijn voor al deze arbeidsschade verzekerd

Ongevalsrapportage opgemaakt door de (arbeids)Inspectie (SZW) vormt veelal een belangrijke bijdrage met betrekking tot de beoordeling van de haalbaarheid van de schadeclaim