Medische fouten:

Tijdens een medische of tandheelkundige behandeling kan gezondheidsschade intreden

Dat kan het gevolg zijn van een medische complicatie een medische fout of een ondeugdelijk medisch instrument

De wet biedt recht op schadevergoeding wanneer sprake is van een medische fout of een niet goed werkend medisch instrument
Schade ontstaan door een medische complicatie valt daar derhalve -wegens niet-verwijtbaarheid- niet onder

De vaststelling dat er sprake is van medisch onjuist en juridisch verwijtbaar handelen geschiedt op basis van het toetsingscriterium:
heeft de medicus de zorgvuldigheid in acht genomen zoals die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam zorgverlener verwacht mag worden
De zorgverlening dient dus in overeenstemming te zijn met de op dat moment geldende professionele standaard

Kernelementen van goed hulpverlenerschap zijn verder het recht op informatie het toestemmingsvereiste en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt
Ook deze medische normen kunnen een grondslag voor aansprakelijkheid en schadeverhaal vormen indien daaraan niet wordt voldaan

Bij het indienen van een medische claim dient over alle medische behandelinformatie te worden beschikt Zo zal op basis van een door de patiënt te verstrekken medische machtiging afschrift van de patiëntenstatus aan de (tand)arts of het ziekenhuis worden opgevraagd
Ook een haalbaarheidsbeoordeling van de schade-claim in samenspraak met de aan het kantoor verbonden medisch adviseur behoort tot de mogelijkheden

In praktisch alle medische aansprakelijkheidszaken treedt namens de zorgverlener een medisch aansprakelijkheidsverzekeraar op