Skip to main content

Disclaimer

Informatie

Mw mr G. Wymenga-Kooistra streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is
Desondanks wordt iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand gewezen voor onvolkomenheden en/of onjuistheden in de op - of via deze site weergegeven informatie Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen
Alle informatie op deze site kan zonder voorafgaande aankondiging door mw mr G. Wymenga-Kooistra worden gewijzigd

Toegang en Gebruik

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade -direct dan wel indirect- ten gevolge van toegang tot - en gebruik van deze site wordt uitdrukkelijk afgewezen

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens -waaronder begrepen teksten foto's illustraties grafisch materiaal handelsnamen logo's woord- en beeldmerken- zijn eigendom van - of in licentie bij mw mr G. Wymenga-Kooistra dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht
Het is verboden het materiaal op deze site al dan niet in beperkte vorm te kopieren te verveelvoudigen door te sturen te verspreiden openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mw mr G. Wymenga-Kooistra